Uw privacy is
erg belangrijk
voor ons. 

Bekijk de Privacyverklaring

FAQ Discovery Kit

Laatst bijgewerkt 160/07/2020

Hoe krijg je je leerlingen gemotiveerd om te leren? Hoe zorg je ervoor dat ook die ene leerling meedoet met de les in plaats van naar buiten te kijken? En op welke manier kun je ook dat stille meisje bereiken?
Vanuit 12 breinprincipes je lessen op zo’n manier vormgeven dat je leerlingen met meer plezier leren, sneller leren en beter leren, dat is wat brain-based teaching & learning inhoudt.

In deze Discovery Kit vind je …. leskaarten die je zo in kunt zetten in je klas. Ideeën waar je leerlingen van zullen opkijken, ideeën die hen zullen motiveren, ideeën ook waarvan jij als leerkracht zult zeggen dat ze logisch zijn.

Hoe werkt het? Het zijn kant- en-klare leskaarten. Je kijk in de Discovery Kit, pakt er een kaart uit en gebruikt hem in je lessen. Plezier, opbrengst, en voldoening gegarandeerd!

Manon Meijer is brain-based teacher en ontwikkelaar van brain-based onderwijsconcepten. Een greep uit haar werkzaamheden: talentlessen, studievaardigheden, verrijkingsgroep, summerschool. Daarnaast begeleidt Manon ook regelmatig leerkrachten in het vormgeven van hun brain-based lessen.

© 2020 discovery Discovery Kit.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, Internet, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het kopiëren en delen ten behoeve van het gebruik van leerkrachten in de desbetreffende school is onbeperkt toegestaan. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in de uitgave en/of op de bijbehorende software kunnen voorkomen.

FAQ Brain-Based Teaching & Learning

Laatst bijgewerkt 160/07/2020

Brain-Based Teaching & Learning
Kaya Piedra Presioso 1
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland
+599 700 3632

Brain-Based Teaching & Learning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Manon Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van The Bright Brain zij is te bereiken via manonmeijer.mm@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brain-Based verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze websiteGegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Brain-Based verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via manonmeijer.mm@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brain-Based verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betalingVerzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolderJe te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenJe te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenBrain-Based analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.Brain-Based volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.Brain-Based verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Brain-Based neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brain-Based) tussen zit. Brain-Based gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
ActiveCampaign: een e-mailmarketing systeem waarmee je gepersonaliseerde massa e-mailmarketing kunt toepassen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brain-Based bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn RedenPersoonsgegevens 7 jaar BelastingplichtOverige persoonsgegevens gedurende bestaan bedrijf     Brain-Based, dienend  als voorbeeld voor overige bezoekers Locatiegegevens 7 jaar BelastingplichtGegevens over jouw activiteiten op  1 jaar relevantie voor andere onze website/facebookgroep relevantie voor andere bezoekers bezoekers Bankrekeningnummer gedurende de aankoop van de online training

Delen van persoonsgegevens met derden

Brain-Based deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brain-Based blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Brain-Based jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Overige persoonsgegevens

Belastingadviseur belasting persoonsgegevens
Webmaster e-marketing persoonsgegevens, Mollie Payment betaling diensten persoonsgegevens, bankrekeningnummer

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brain-Based gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jouw gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brain-Based en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar manonmeijer.mm@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Brain-Based wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoek: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brain-Based neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via manonmeijer.mm@gmail.com